นักศึกษาทุนพระราชทาน

นางสาวกิมเสียง สือ นักศึกษาทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วิทยาลัยกัมปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา ปัจจุบันศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เป็นผู้แทนนักศึกษากัมพูชาที่ได้รับทุนพระราชทาน ฯ ที่ศึกษาในประเทศไทย (ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา) ถวายธูปเทียนแพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และพระราชทาน พระราชวโรกาสให้ นายอิม สิทธิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ราชอาณาจักรกัมพูชา นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ รองเลขาธิการ สอศ. ดร.อนันท์ งามสะอาด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เข้าเฝ้าโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2553 ณ อาคารชัยพัฒนา (อาคารห้องสมุดส่วนพระองค์ชั้นล่าง) สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

Advertisements

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.